Álláspályázati felhívás

Pályázati felhívás tudományos segédmunkatárs/tudományos munkatárs munkakör betöltésére.

A munkavégzés helyszíne: Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Természettudományi Kar, Matematika Intézet, Differenciálegyenletek Tanszék, Budapest (Egry József u. 1., H. épület)

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű, 2016. szeptember 1. és 2017. augusztus 31. időszakra szól.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A munkakörbe tartozó feladatok: a kinevezendő tudományos segédmunkatárs/tudományos munkatárs feladata aktív részvétel a tanszéken folyó kutató munkában és pályázatokban. BSc szakdolgozat témavezetése. A Differenciálegyenletek Tanszék által oktatott mérnöki alap matematika tantárgyak gyakorlatainak vezetése illetve részvétel matematikus alap és mesterképzésben. A kinevezendő tudományos segédmunkatárs/tudományos munkatárs oktatási és kutatási feladatait a tanszékvezető felügyelete mellett végzi.

Általános pályázati feltételek:

 • Pályázhatnak, akik egyetemi (MSc) diplomával rendelkeznek matematika területén (matematikus, alkalmazott matematikus, matematika tanár vagy programtervező matematikus).
 • A pályázónak büntetlen előéletűnek kell lennie, és meg kell felelnie a Felsőoktatási Törvényben, valamint a BME Humánpolitikai Szabályzatában, Oktatói, kutatói követelményrendszerében rögzített, a tudományos segédmunkatársra (tudományos munkatársra) vonatkozó általános követelményeknek.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • PhD tudományos fokozat matematika tudomány területén, vagy szervezett doktori képzés 3 évének sikeres elvégzése valamelyik matematika doktori programban.
 • Előnyben részesül az a pályázó, akinek kutatási területe a differenciálegyenletek, parciális differenciálegyenletek, numerikus módszerek vagy az operációkutatás területére esik, és már rendelkezik tudományos eredményekkel (folyóirat cikkek, előadások nemzetközi konferenciákon).

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. június 3., 18:00.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Elektronikusan: illes@math.bme.hu (Dr. Illés Tibor, tanszékvezető részére) a dokumentumokat aláírva, pdf állományokba bemásolva, és az állományokat tömörítve kérjük benyújtani. (Sikeres pályázat esetén, a szerződéskötés előtt, az eredeti példányokat be kell adni.)
 • Postai úton: Dr. Illés Tibor, tanszékvezető részére, BME Differenciálegyenletek Tanszék, Egry J. u. 1. (H. ép. IV. em. 42.), 1111 Budapest.
 • Személyesen (9:00 – 14:00 között): Papp Ágnes, BME Differenciálegyenletek Tanszék, Egry J. u. 1. (H. ép. IV. em. 42.), 1111 Budapest.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A beadott pályázatokat a véleményező-előkészítő bizottság véleménye alapján a tanszékvezető rangsorolja. A nyertes pályázóval szerződést a tanszékvezető, a munkáltató (BME TTK Dékánja) engedélyével köthet.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. június 17. A pályázókat elektronikus levélben értesítjük ki.

A pályázati kiírás további közzétételének helye:

A BME Differenciálegyenletek Tanszék honlapja http://det.math.bme.hu/frontpage illetve a tanszék régi honlapja http://www.math.bme.hu/diffe/index.shtml

A munkáltatóval és a pályázattal kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázathoz következőket kell csatolni:

 • részletes szakmai önéletrajz, amelynek legalább az alábbiakat kell tartalmaznia:
  •  a pályázó munkahelyének megnevezését, beosztását, szakmai díjait, idegennyelv-tudását,
  • szakmai, illetőleg oktatási, kutatási vagy tudományos munkáját illetve eredményeit,
  • hazai és nemzetközi, tudományos, illetőleg szakmai szervezetekben végzett munkáját,
  • a nemzetközi tudományos életben való részvételét,
  • fontosabb szakmai útjait,
 • publikációs jegyzék,
 • három legfontosabb tudományos dolgozatának egy-egy példányát
 • nyilatkozat az egyetemen kívül fennálló munkaviszonyáról, jogviszonyairól, azok tartalmáról és időbeli behatároltságáról,
 • az adatvédelmi törvény alapján készült nyilatkozat, hogy a pályázati anyagot a vonatkozó jogszabály és az egyetem szervezeti és működési szabályzata szerint erre jogosult személyek, bizottságok és testületek megismerhetik,
 • a végzettséget, szakképzettséget, tudományos fokozatot, idegennyelv-ismeretet, illetve szakmai díjait igazoló okmányok hiteles másolata,
 • két szakmai ajánló (lehetőleg az egyik a doktori témavezetője vagy előző munkahelyén a közvetlen főnöke),
 • három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány.

A pályázatokat postai úton vagy személyesen egy eredeti és két másolati példányban kell benyújtani.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://www.bme.hu/ honlapon szerezhet be.